การแข่งขัน Food Contest โครงการ VSC เชฟสร้างสุข (ครั้งที่ 1)

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับบริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน Food Contest โครงการ VSC เชฟสร้างสุข (ครั้งที่ 1) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคุณชณา วสุวัต ผู้อำนวยการ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด กล่าวเปิดกิจกรรม และมีคณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขัน ได้แก่ อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี คุณประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ (เชฟประชัน) สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย คุณฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (Fest) และบริษัท เดลคาซาโร (ประเทศไทย) ซึ่งมีทีมที่ได้รับรางวัลใน การแข่งขันอาหารประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1) รางวัล The Best of Street Food (ทีม แล้วแต่แป๊ะ)

ประกอบด้วย นายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน และนายจิรวัฒน์ จันทร์เพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

2) รางวัล The Best of Convenience food (ทีม Sao south side)

ประกอบด้วย น.ส.วิชยา สกุลสอน และน.ส.สาวิกา แก้วบุตรดี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์

3) รางวัล The Best of Fine Food (ทีม NK001)

ประกอบด้วย นายนาวิน น้ำแก้ว และน.ส.กฤตชนก ทรัพย์แก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง

4) รางวัล The Best of Wellness Food (ทีม Darlene)

ประกอบด้วย น.ส.วิลาวัลย์ เกาะสมัน และน.ส.ศิริรัตน์ เพชรหนองชุม สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง

5) รางวัล Good Looking (ทีม SDU TRANG)

ประกอบด้วย นายพุฒิพงศ์ ล่องตี้ และน.ส.จีรภัทร พุทธสโร

6) รางวัล Popular Vote (ทีม Sao south side)

ประกอบด้วย น.ส.วิชยา สกุลสอน และน.ส.สาวิกา แก้วบุตรดี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์

7) รางวัล My Beloved Teacher (อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด)

ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ และอาจารย์สิรินทิพย์ สุตตาพงศ์ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต