ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5(28)/2565
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565