รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมีและจุลชีววิทยาด้านอาหาร) จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
📣รับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมีและจุลชีววิทยาด้านอาหาร) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมีและจุลชีววิทยา) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์และทักษะด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office)
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบในงานที่ทำ
————————————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โทร 0853294951, 0616695699
สนใจสมัครและส่งหลักฐานมาที่ : sdu_chefschool@hotmail.com, Chefschool@dusit.ac.th