โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๘)/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ ๕(๑๘)/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจและตามโครงการความร่วมมือ (MOU) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน แนวทางการจัดทำ Onepage รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และรายงานการจัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต รูปแบบออนไลน์แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.