ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนการเรือน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ พิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รอบ PRE 12 เดือน และรอบ 12 เดือน เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) และกำหนดการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.