ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
🏅นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
🏅ผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้รับรางวัลประกาศนีบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ
—————————————————————
จากการประกวดรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานนวัตกรรมวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2565
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565