คณบดีโรงเรียนการเรือนตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาการจัดการห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาการจัดการห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565