คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินพื้นที่จากสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินพื้นที่จากสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565