โรงเรียนการเรือน ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (พิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (พิเศษ) เพื่อชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ และพิจารณากลั่นกรองสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 (1 มกราคม 2565-30 มิถุนายน 2565) พิจารณาบุคลากรสายวิชาการ ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และพิจารณาจ้างลูกจ้างที่สิ้นสุดเวลาตามสัญญาจ้าง ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.