รายการแข่งขัน HANSIK CONTEST 2022 IN THAILAND ในหัวข้อโจทย์ Love&Healthy K-Food 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอแสดงความยินดีกับนายอัครพล กำโชคพานิช และนางสาวนภัสสร จันทสุข นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ได้รับรางวัล 1st RUNNER-UP พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รายการแข่งขัน HANSIK CONTEST 2022 IN THAILAND ในหัวข้อโจทย์ Love&Healthy K-Food 2022 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย, กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งประเทศเกาหลี (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) และ Korean Food Promotion Institute ณ สถาบันค้นคว้าและวิจัยอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (บางเขน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565