โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร “การวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร”

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร “การวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร” ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน และ รศ. ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกล่าวเปิดงานต้อนรับ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธามม์ ประวัติตรี Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การจัดการธุรกิจอาหารและการทำแผนธุรกิจ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ทักษะทางวิชาชีพด้านการปฏิบัติการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำความรู้และทักษะทางวิชาชีพไปต่อยอดในการทำงานในอนาคต โดยมีบุคลากรด้านอาหาร นักศึกษาโรงเรียนการเรือน และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.