โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การสร้างระบบและวางระบบร้านอาหาร”

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การสร้างระบบและวางระบบร้านอาหาร” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ทางด้านการจัดการระบบร้านอาหารได้ในอนาคต โดยมีบุคลากรด้านอาหาร นักศึกษาโรงเรียนการเรือน และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.