ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น และเป็นผู้มีคุณูปการกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ คณบดีโรงเรียนการเรือน ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำแบบ รายการประกอบแบบ และคู่มือประกอบการจัดทำห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 -12.00 น.