หลักสูตรอบรม Cake Exclusive

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง Cake Exclusive โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาความรู้เกี่ยวกับเนื้อเค้ก วิธีการผสม รวมถึงการสาธิตวิธีการทำขนมเค้กในเมนู เค้กกล้วยตาก เค้กเนย และการทำช็อกโกแลตรูปใบไม้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับ เทคนิค เคล็ดลับการทำขนมเค้ก โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร