โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 2

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนการเรือน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยมีวาระที่สำคัญคือ การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตรวจประเมิินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโรงเรียน ซึ่งจัดประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.