โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยกัน ฉันท์พี่น้อง” พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์จากการทำงาน

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยกัน ฉันท์พี่น้อง” พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์จากการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณพิษณุ พรจันทร์ท้าว รุ่นพี่ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน CHEF ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตร อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ขอขอบคุณ สวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ ให้การสนับสนุนอาหารว่าง เครื่องดื่ม รวมถึงอำนวยความสะดวกการจัดสถานที่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง DUSIT BISTRO CO-WORKING ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ