โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกานต์ วีระกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึก โล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564
ในวันงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”
จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์