โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง สารพันเรื่องอาหารน่ารู้

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง สารพันเรื่องอาหารน่ารู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง ชาจากดอกไม้ เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร การทำขิงดอง และการอุ่นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อย การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านอาหาร รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการปรุง เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารสำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต