ร่ายเวทย์มนต์ด้วยกลิ่นรสในอาหารและเครื่องดื่ม

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง ร่ายเวทย์มนต์ด้วยกลิ่นรสในอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาความรู้เกี่ยวกับกลิ่นรสในอาหาร การสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้สารแต่งกลิ่นรสในเมนู Beef Wellington เค้กส้มหน้านิ่ม และสัมปันนี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับ เทคนิค การใช้กลิ่นรสในอาหาร รวมถึงเคล็ดลับในการประกอบอาหาร โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร