โรงเรียนการเรือนจัดประชุมปรึกษาหารือ การใช้ห้องปฏิบัติการอาหารของรายวิชาปรุงความสุข

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการใช้ห้องปฏิบัติการอาหารของรายวิชาปรุงความสุข (รหัสวิชา 2006112) ที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาหาร โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคหกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต