โรงเรียนการเรือนจัดประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินการจัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินการจัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนการเรือน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ ด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านจุลชีววิทยา และด้านการทดสอบประสาทสัมผัส มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ความพร้อม เพียงพอ และทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม E-Learning Co-Working Space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต