โรงเรียนการเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง และสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 10 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ผู้บริหารจากสถานประกอบการรวมจำนวน 16 แห่ง โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้แทนจากสถานประกอบการร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง รวมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนจากสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย และ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ผู้แทนจากสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย กล่าวถึงความสำคัญและคุณค่าของการจัดทำความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษาร่วมกัน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โรงเรียนการเรือนและสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตรอบด้าน รวมทั้งสนับสนุนการรับนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00-09.50 น. ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Team