นักศึึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลชนะเลิศ Tiparos Challenge’22 Rising Star Chef “Street Food Makeover”

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายเอกรัถ เพชรรูจี และนายพสธร จิรสินพงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จากการเข้าแข่งขัน Tiparos Challenge’22 Rising Star Chef “Street Food Makeover” ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันอาหาร โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน