หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวานแสนอร่อย เด็กทำง่าย อร่อยชัวร์”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวานแสนอร่อย เด็กทำง่าย อร่อยชัวร์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ผศ.ราตรี เมฆวิลัย อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบขนมไทยในเมนู ขนมชั้นจากสีธรรมชาติ สาคูเปียกลำไย บัวลอย และวุ้นกรอบ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบขนมไทย การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบขนมไทย ตามหลักโภชนาการที่เหมาะสำหรับวัยเด็ก เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบขนมไทย สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-18.20 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams