โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 (1 กรกฏาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน รอบการประเมินถัดไป ซึ่งจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต