โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “ชาร์ตพลังบวก ปรับแนวคิด ฝ่าวิกฤติการฝึกงาน”

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ชาร์ตพลังบวก ปรับแนวคิด ฝ่าวิกฤติการฝึกงาน” กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่าน Microsoft Teams โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 226 คน