โรงเรียนการเรือน จัดประชุม คณะกรรมการโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1 /2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2564 การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ความร่วมมือทางด้านวิชาการ รายงานการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 รายงานความคืบหน้าโครงการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปันสุขสู่นักศึกษาโรงเรียนการเรือน รายงานจำนวนนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน และรายงานการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา รหัส 61 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.