ประชุมบุคลากร สายสนับสนุน สำนักงานโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2565

โรงเรียนการเรือน จัดประชุม บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานภายในสำนักงานโรงเรียนการเรือน ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams