กิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ และ เวทมนตร์การปรุงอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม อาจารย์ปรมะ รวดม่วง และอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมอบรม ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565