คณบดีโรงเรียนการเรือน เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ที่ปฏิบััติหน้าที่จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับบุคลากรของครัวสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรโรงเรียนการเรือน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรของครัวสวนดุสิต ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – 7 มีนาคม 2566 ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี