โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ในวาระแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการอาหาร ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง การคล้องบัตรประจำตัวบุคลากร เพื่อแสดงตน ในขณะที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์โครงการ The Next Gen of Food Tech สำหรับวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มอบอาจารย์ ดร.วีระ พุ่มเกิด ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นประธานการประชุม พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต