โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และบริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3-4 เข้าศึกษาดูงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และด้านการฉายรังสีอาหาร สมุนไพร ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานในด้านกระบวนการผลิต และจัดจำหน่ายสุราผลไม้ (ไวน์) ณ บริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และบริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี