บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

สำนักงานโรงเรียนการเรือน

นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวฐานิช วงศเมือง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางดวงสุดา บุญพบ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวปรียานิตย์ ตั้งธานาภักดี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายพฤกษ์ จินตะนานุช
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ไวยคูนา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวพรทิพย์ บำรุงแคว้น
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวปานรวี กุมารสิทธิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวศิวพร ยิ้มแต้
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายพงศ์ทอง จงรักวิทย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
สังกัดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ

นายจารึก ศรีอรุณ
รองผู้จัดการ

นางสาวปัญจมา ประภาพันธศักดิ์
รองผู้จัดการ

นายปุณชัย บุญสม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

 

นางสาวภัทริยา คร้ามอยู่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและการบัญชี)

นางสาวนุสรา อินแขก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาววิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวธีราพร นิลรัตน์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวสุณิสา รักพงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวนวลเพ็ญ ธรรมษา
นักการอาหาร (การอาหาร)

นายนพสิทธิ์ ภู่ทอง
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวยุพยง วงศ์ชัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวปนิตา จรจรัญ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวนเรศ บางศิริ
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวปวีณา รุ่งแสง
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวภิญญพัฒน์ ประพัทธ์มงคล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและการบัญชี)

นางสาววรรณนิภา พิมพ์ระเบียบ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวชัญญาพัชญ์ ช่วยสืบวงษ์สา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายอิทธินันท์ วงษ์ฟัก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวกฤติยาภรณ์ เกรียงศักดาสกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายพุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวธีรวรรณ ศรีทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายภาณุภณ พุทธนานนท์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาววิวรรณ พลศรี
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวอภิวรรณ ฟักน่วม
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวกรรธิมา ศรชัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวกัลยาณี พันนาสี
นักการอาหาร (การอาหา่ร)

นางรัตนา สกุลชัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายนทีพล ตันติสง่าวงศ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาววารุณี อยู่เชื้อ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาววฤติยา สมทะนะ
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวศุภัสสร ศรีโสภณ
นักการอาหาร (การอาหาร)

นายชัยชนะ วัฒนวรเวทย์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวนันทิยา วิวรรธนมุกดา
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวธณภรณ์ คงชู
นักการอาหาร (การอาหาร)

นายทวีศักดิ์ หันตุลา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวชลธิดา ศิริธนาภรณ์พันธ์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวมราลี มิ่งขวัญ
นักการอาหาร (การอาหาร)

สายบริการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

นางสาวสาวิตตรี สองจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเนตรดาว ไกรสมเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัณฑิรา ราชเชียงคำ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวณัฏฐวัน แร่ทองขาว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางวาสนา มหาโสม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางวรพรรณ คุปตะวาณิช
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางประทุม อุดรคาม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางเจียง บุญชาติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวสมควร บุญจง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางมณเฑียร แก้วกระจ่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางภัณฑิรา ปฐมรัตน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาววีรวรรณ ทิมดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวสมปอง เครือแดง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางจินดา ทัดบุพชาติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวหนูภา เวฬุวนารักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางไพจิตร กฤษณ์โสภี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวจินตภา บุตรหินกอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวปิยะฉัตร ภูมิกลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวสายฝน รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางวัลลยา แพบรรยง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นายนิธิ ไชยรักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นายสัญชัย สุริยันต์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นายพงศธร ยิ่งบำรุง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นายมงคล กลั่นประสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายธวัชชัย คำสง่า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต