โรงเรียนการเรือน

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 65 เพื่อให้อาจารย์ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็น แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้ข้อมูลรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 65 ทั้งนี้ จะเปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น.  

ประธานที่ปรึกษาคณบดี โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวด “กระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี”

อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด “กระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี” ในโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน” จัดขึ้นโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมคหเศรษฐาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยภายในงานมีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี และมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน จัดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถีเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลจากสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ บางคล้า ธารา ริเวียร่า รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 61 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวและแนวคิดการทำงานใน Food World ” โดย คุณชณา วสุวัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด พร้อมทั้งร่วมรับชมวีดิทัศน์ “เรื่องเล่าจากรุ่นพี่” ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตจริงของนักเรียนเชฟ” โดย คุณศุภรา กิตติอุดม Celeb Chef Thailand 2019 และ “เสริมจิตใจให้เข้มแข็งในการทำงาน” โดย ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสิรฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – […]

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ทักษะและเข้าใจหลักการปฐมพยาบาล สามารถเลือกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงานหรือการใช้ชีวิต สามารถให้ความช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ กิจกรรมจัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกายวิภาค ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิโชติ ทองมอญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) และคณาจารย์โรงเรียนการเรือนประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ) โดยมีวาระพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อจัดอบรมให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30-13.00 น.

1 2 3 64