โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ทักษะและเข้าใจหลักการปฐมพยาบาล สามารถเลือกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงานหรือการใช้ชีวิต สามารถให้ความช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ กิจกรรมจัดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกายวิภาค ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิโชติ ทองมอญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) และคณาจารย์โรงเรียนการเรือนประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ) โดยมีวาระพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อจัดอบรมให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30-13.00 น.

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(27)/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(17)/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4(62)/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เสนอต่ออธิการบดีฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น ประจำเดือนเมษายน 2565 การดำเนินงานด้านวิชาการ การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา หลักสูตรอบรมออนไลน์ รายงานผลการดำเนินงานและติดตามด้านการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานและติดตามบทความลงวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

โครงการ “จัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “จัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย” โดยมีกิจกรรมดังนี้ การทำอาหารสำหรับครอบครัวและเด็ก การจัดเย็บตะเข็บมือสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน และการร้อยมาลัยชำร่วย โดยมีคณาจารย์ฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3 63