โรงเรียนการเรือน

โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน “Day 6 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566”

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานรวมถึงจัดสิ่งสนับสนุนการดำเนินการในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยในวันนี้นักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การตัด หั่น แต่ง และอุปกรณในการประกอบอาหารในเมนูโรตีมะตะบะ และ ชาเย็น โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว และ ผศ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง และคุณสุภาภรณ์ กะกา บุคลากรจากศูนย์การศึกษา ตรัง เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้แก่นักศึกษา ในช่วงเย็นได้จัดให้นักศึกษาซ้อมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ได้แก่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมการแสดง และการร้องเพลง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารยุโรป การเตรียม การตัด หั่น แต่ง และอุปกรณ์การประกอบอาหารยุโรป” และเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารในเมนูปาเอญ่าไก่ Lobster bisque (ซุปกุ้ง) และสลัดร็อคเก็ตและพาร์มาแฮม น้ำสลัดบัลซามิค โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารึก ศรีอรุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้แก่นักศึกษา ในช่วงบ่ายได้นำนักศึกษาทัศนศึกษาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และในช่วงเย็น ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้พบปะนักศึกษาเพื่อสอบถามติดตามความเป็นอยู่และเป็นขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อบรมในหัวข้อเรื่อง “อาหารฝรั่งยอดนิยม”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “อาหารฝรั่งยอดนิยม” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู สลัดผักย่างกับซอสเพสโต้ Spaghetti Carbonara หอยแมลงภู่ผัดครีมซอส และ PANNA COTTA ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน “Day 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566”

นักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่อง “เสน่ห์และวัฒนธรรมอาหาร การเลือกจัดอาหารที่ทานคู่กัน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในเมนูพะแนงเงินล้าน เมนูปลาสลิดทอด และยำวุ้นเส้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรรถ ขันสี ประธานหลักสูตร ดร.อานง ใจแน่น และ อ.ฐิติวรฎา ใยสำลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นทีมวิทยากรสาธิตและให้ความรู้ ในช่วงบ่ายได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมอุทยานมังกรสวรรค์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน “Day 3 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน นำนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้แก่ SDU Library โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและแนะนำ SDU Library รวมถึงเปิดวิดีทัศน์แนะนำโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อ ได้รับเกียรติจาก Mrs.Wei Yubing ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก คุณประพันธ์ ประสพวัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม ได้รับเกียรติจาก คุณธนากร บุญกล่ำ ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับเกียรติจาก ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และในช่วงบ่ายได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมตลาดร้อยปีสามชุก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน “Day 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2566”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการให้ประธานและผู้เข้าร่วมงานทราบ ภายหลังจากการเปิดงาน นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ได้รับฟังการบรรยายและถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการรับประทานอาหารในแต่ละรูปแบบของการจัดบริการอาหาร” โดยวิทยากร อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน หัวข้อเรื่อง “การเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหาร” โดยวิทยากร ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และหัวข้อเรื่อง “การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ การตัด หั่น แต่ง และอุปกรณ์การประกอบอาหาร” โดยวิทยากร ผศ.ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน และในช่วงค่ำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ “มาเล่นกันเถอะ ๆ” โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท YOUTH CONNECTION คุณต้องการ สีหราชนิเวศ คุณสมพงษ์ ดอนม่วง คุณสุภัค เดชกัลยา และคุณวัชรพงศ์ กันสืบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (180901) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(39)/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566  

โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน “Day 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรของโรงเรียนการเรือนและวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ มอบของที่ระลึกแก้วเก็บความเย็นเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในระหว่างการทำกิจกรรมและรณรงค์การลดใช้แก้วพลาสติก แจ้งรายละเอียดและกำหนดการที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่เข้าร่วม “โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี” ทั้งนี้ขอขอบคุณศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ที่จัดบริการ Welcome Drink และอาหารเย็นให้กับผู้เข้าร่วมงาน ขอขอบคุณวิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และหอพัก กิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์ และนักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ลำปาง และศูนย์การศึกษา ตรัง เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Student center อาคารสะว่ายน้ำศิลปะอาชา

โรงเรียนการเรือน จัดอบรม “รวมเมนูของว่างและแคมปิ้ง”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “รวมเมนูของว่างและแคมปิ้ง” ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการทำอาหารว่างและแคมปิ้ง เมนูน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่อิตาเลี่ยนโซดา บาร์บีคิว หมูย่างจิ้มแจ๋ว และปอเปี๊ยะทอด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และจัดอบรมพัฒนานักศึกษาและบุคคลในท้องถิ่น

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนาม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นเกียรติและร่วมเป็นพยานในการลงนามความร่วมมือ นอกจากนี้ได้จัดโครการอบรมพัฒนานักศึกษาและบุคคลในท้องถิ่นตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีกิจกรรมอบรมสาธิตและฝึกปฏิบัติเมนูอาหารไทยและขนม มีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากร สาธิตอาหารไทย เมนูผัดกะเพรา และแกงเขียวหวาน ขนมไทย เมนูลูกชุบ โดยใช้กลิ่น ส้ม ลำไย มะม่วง มะขาม ทุเรียน มีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากร มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

1 2 3 99