โรงเรียนการเรือน

ร้านกาแฟ บ.บุ๋น คาเฟ่ ประกาศรับสมัครทีมงานประกอบอาหาร

ร้านกาแฟ บ.บุ๋น คาเฟ่ ประกาศรับสมัครทีมงานประกอบอาหาร ————————————— เงื่อนไขรายได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมงาน ซึ่งต้องผ่านการทดสอบเมนูต่าง ๆ ที่ทีมงานนำเสนอ หากผลการทดสอบผ่านมาตรฐานที ่บ.บุ๋น คาเฟ่ ต้องการ —————————————– สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ Facebook Fanpage: บ.บุ๋น คาเฟ่ จ.เพชรบุรี โทร. 084-834-2480  

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมการทำไอศกรีมและการใช้เครื่องทำไอศกรีม ร่วมกับบริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทำไอศกรีมและการใช้เครื่องทำไอศกรีม โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน และบริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด​ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพ ทักษะแข่งขันและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นอัตลักษณ์โรงเรียนการเรือน ได้รับเกียรติจากวิทยากรของบริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด ได้แก่ คุณศุภิศร ตันหยง คุณเมขลา สันติเลขาวงค์ และคุณภัทร์ธมนต์ รัชกุลเจริญวงษ์ การอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน จัดในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Demon ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวาน เครื่องดื่มและไอศกรีม ตามกระแสวัยรุ่นไทย”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวาน เครื่องดื่มและไอศกรีม ตามกระแสวัยรุ่นไทย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และอาจารย์ชมนาท ชื่นฉ่ำ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการทำขนมหวาน เครื่องดื่ม และไอศกรีมในเมนู ไอศกรีมเชอร์เบทมะม่วงเบา ไอศกรีมกะทิอัญชันมะพร้าวอ่อน น้ำดาหลา และแพนเค้กดอกไม้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหารไทย ตามหลักโภชนาการที่เหมาะสำหรับวัยรุ่น เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมโครงการจ้างปรับปรุง และจ้างก่อสร้าง ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โครงการจ้างปรับปรุงและจ้างก่อสร้าง ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีวาระที่สำคัญ คือ รายงานผลการสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็งและศูนย์การเรียนรู้ด้านการแปรรูปอาหาร ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด (CPE) โครงการจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (E-Educational Skill Enhancement Center) โครงการจ้างปรับปรุง ห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภค โครงการจ้างก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า และโครงการจ้างปรับปรุงอาคารจันทร์เจริญ โดยมี คณบดีโรงเรียนการเรือน ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย และบริษัท CPE เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมแนวทางการจัดทำแผนการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำแผนการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรองคณบดี/ผู้แทน จำนวน 7 คณะ/โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการจัดบุคลากรทางด้านการสอนเพื่อเข้ามาสอนให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนซึ่งเป็นแผนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 3 (ห้อง 1215) อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานทำบุญปีใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมงานทำบุญปีใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานมีการสักการะศาลพระพรหม ศาลวิทยภูมิ และศาลตา-ยาย การนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจัดขึ้น ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

บุคลากรโรงเรียนการเรือนและบุคลากรด้านอาหารของมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS

บุคลากรโรงเรียนการเรือนและบุคลากรด้านอาหารของมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 (PLUS) ซึ่งจัดอบรมโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัชราพร เปี่ยมชูชาติ (เชฟดิว) สาธิตการประกอบอาหารเช้าแบบยุโรป และผู้อบรมฝึกปฏิบัติการอาหารยุโรป ในเมนู Omelet, Scambled, Poached Eggs, French Toasts, Pancake, White Chicken Stock และ Chicken Kiev ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็ง และศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารแปรรูป ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็ง และศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารแปรรูป ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม และบริษัท CPE เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่จัดตั้งโรงงานฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1 2 3 90