โรงเรียนการเรือน

ประชุมหารือการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมหารือการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คุณอนรรฆพร ชนะความ HR Shared Service Manager และคณะ ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร จัดกิจรรม “Art of Cocktail “

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากคุณณัฐวุฒิ จีระเสถียรกุล ตำแหน่ง BI & Brand development Manager – Monin เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 หัวข้อ “Art of Cocktail ” ในรายวิชาเครื่องดื่ม รหัสวิชา 5072346 ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับผสมเครื่องดื่ม Spirit and Liquor เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ประเภทเครื่องดื่ม Cocktail และการจัดเสิร์ฟ โดยจัดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่าน Microsoft Teams โดยมีอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี เป็นผู้ดำเนินรายการ

ม.สวนดุสิตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท MINGALAR ALLIANCE

ม.สวนดุสิตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท MINGALAR ALLIANCE ประเทศเมียนมาร์เปิดอบรม“หลักสูตรอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ” ในประเทศเมียนมาร์ http://www.dusit.ac.th/2021/931140.html

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันรายการ “TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR CHEF : SECRET OF SAUCE” ภายใต้ชื่อทีม “อย่าบอกแม่นะ” ประกอบด้วย นายบวรนันท์ ประเสริฐสันธิ์ นายธนาธิป อินทร์สวัสดิ์ และนายต้นหนาว จันทร์พรม โดยมีอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี และอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 11/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 11/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(21)/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(12)/2564 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6(57)/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 แผนอัตรากำลังสายผู้สอนระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน สายสนับสนุน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568) คุณสมบัติมาตรฐานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ สรุปโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก นโยบายของโรงเรียนการเรือนด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิจัย และด้านธุรกิจวิชาการและงานเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางด้านอาหาร การจัดสรรพื้นที่ห้องสำนักงานหลักสูตร แนวทางการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติงานโรงเรียนการเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูลจำนวนนักศึกษา โรงเรียนการเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 […]

1 2 3 49