โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าในการติดตาม การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา (รหัส 61-65)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม เรื่อง รายงาน ความก้าวหน้าในการติดตาม การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา (รหัส 61-65) โดยมี หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนการเรือน ผู้ประสานงานหลักสูตรและคณะ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

และส่งเสริมทักษะการบริหารการจัดการเงินให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมทักษะการบริหารการจัดการเงินของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุโรจน์ โลจายะ ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสิน กล่าวต้อนรับบุคลากรและนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี วุฒิชัย เหล่าชำนาญวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค 3 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนธนาคารออมสิน บรรยายให้ความรู้ทางการบริหารจัดการเงิน การวางแผนทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน การสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัล CWIE ระดับชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2564-2565 โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับการบริการจัดการเครือข่ายฯ การจัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 การจัดโครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 พ.ศ.2567 ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

คณบดีโรงเรียนการเรือน ประชุมหารือแนวทางจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

บุคลากรโรงเรียนการเรือนและบุคลากรด้านอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป)

บุคลากรโรงเรียนการเรือนและบุคลากรด้านอาหาร ศูนย์การศึกษา ตรัง เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) ซึ่งจัดอบรมโดย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี เชฟจารึก ศรีอรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในหลักการประกอบอาหารยุโรป ในเมนู ปาเอญ่า จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง  

กิจกรรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางด้านอาหาร

อาจารย์จารึก ศรีอรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันทางด้านอาหาร ในระดับชาติและนานาชาติ แก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

คณบดีโรงเรียนการเรือนพบนักศึกษาและส่งมอบชุดเชฟให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง ทั้งนี้คณบดีได้มอบหนังสือด้านอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และส่งมอบชุดเชฟให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-09.30 น. ณ หอประชุมดุสิตขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

บุคลากร​ฝ่ายฝ่ายเทคนิค​ระบบ​และ​งาน​ซ่อมบำรุง​ ศูนย์​ฝึก​ปฏิบัติการ​อาหาร​นานาชาติ เข้าตรวจสอบงานระบบสถานีแก๊สและติดตั้งโทรทัศน์ ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน

​บุคลากร​ฝ่ายห้อง​ปฏิบัติการ​และฝ่ายเทคนิค​ระบบ​และ​งาน​ซ่อมบำรุง​ ศูนย์​ฝึก​ปฏิบัติการ​อาหาร​นานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าตรวจสอบงานระบบสถานีแก๊ส รวมทั้งดำเนินการติดตั้งโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณบดีโรงเรียนการเรือน ประชุมหารือแนวทางจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมหารือแนวทาง จัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 2 สถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “สารพันเมนูขนมไทย”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “สารพันเมนู ขนมไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราตรี เมฆวิลัย อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการทำขนมไทย ในเมนูดาราทอง ขนมชั้นจากสีธรรมชาติ และข้าวเหนียวแดง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบขนมไทย เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00-18.10 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

1 2 3 4 5 95