โรงเรียนการเรือน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกระดาษรียูส

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกระดาษรียูส ภายใต้โครงการบูรณาการศาสตร์คหกรรม และกิจกรรมการพัฒนาทักษะในการปรุงประกอบอาหารสำหรับการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีความสามารถ ความถนัด และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ตรงตามสายงานตนเองในการเลือกประกอบอาชีพ ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (รหัส64) และชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ภายใต้อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “แกะสลักผักและผลไม้วิจิตร”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “แกะสลักผักและผลไม้วิจิตร” ซึ่ง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการแกะสลักผัก และผลไม้ ในเรื่อง การแกะสลักฝรั่ง แอปเปิ้ล มะละกอ การแกะสลักแครอท และการแกะสลักขิงยืด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านศิลปะการแกะสลัก เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพ สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

การลดการใช้กระดาษทิชชู่ในห้องปฏิบัติการอาหาร

การลดการใช้กระดาษทิชชู่ในห้องปฏิบัติการอาหาร . จัดทำโดย : 1. นายนนรศิกร แก้วมะโน 2. นางสาวหัสถมาภรณ์ฺ หมื่นสุข 3. นางสาวชญานนท์ อำนวยวัฒนกุล 4. นางสาวศกลวรรณ พลูสำราญ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี . โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดการขยะ และมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นนิสัยโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่สนใจ การสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และข้อมูลใกล้ตัว

คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรสาธิตการประกอบอาหาร และมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีให้กับผู้ที่จบหลักสูตร อบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรและสาธิตการประกอบอาหารยุโรป ในหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS ในเมนู Pepper Steak with Rosti Potatoes และมอบ เกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้ที่จบหลักสูตร โดยมี บุคลากรโรงเรียนการเรือน และบุคลากรด้านอาหารของสำนักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการ อาหารยุโรป ดังกล่าว ซึ่งจัดอบรมโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาจารย์ ดร.วีระ พุ่มเกิด ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3-4 เข้าศึกษาดูงานฝ่ายโรงงาน ฝ่ายวิจัยการเลี้ยงโคนม และฝ่ายท่องเที่ยว องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “ศิลปะงานประดิษฐ์ใบตองสด”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “ศิลปะงานประดิษฐ์ใบตองสด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะประดิษฐ์ใบตองสด ได้แก่ กระเช้าใบตองกลีบการเวก แจกันใบตองกลีบการเวก ถาดใบตองกลีบบานชื่น และจานใบตองกลีบเล็บครุฑ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านศิลปะประดิษฐ์ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียม และเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพสำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรและสาธิตการประกอบอาหาร ในหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรและสาธิตการประกอบอาหารยุโรป ในหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS ในเมนู Lasagna French Onion Soup,Crepe Suzette และ Pasta Dough โดยมี บุคลากรโรงเรียนการเรือน และบุคลากรด้านอาหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการอาหารยุโรป ดังกล่าว ซึ่งจัดอบรมโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องบรรยายและสาธิต อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

โรงเรียนการเรือน จัดหลักสูตรอบรม โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวานไทยและเทศ”

โรงเรียนการเรือน จัดหลักสูตรอบรม โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวานไทยและเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน การประกอบอาหาร ในเมนูขนมทราย สังขยาฟักทองญี่ปุ่น คุกกี้กาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และแพนเค้กดอกไม้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพ ด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี วาระเรื่อง การดำเนินงานจัดกิจกรรม ClubHouse ของโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ในวาระแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการอาหาร ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง การคล้องบัตรประจำตัวบุคลากร เพื่อแสดงตน ในขณะที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์โครงการ The Next Gen of Food Tech สำหรับวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มอบอาจารย์ ดร.วีระ พุ่มเกิด ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นประธานการประชุม พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

1 3 4 5 6 7 99