โรงเรียนการเรือน

รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมโครงการเตรียมความพร้อม สู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566 (Onsite, Online & Hybrid)

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้พื้้นฐานทางวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566 (Onsite, Online & Hybrid) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม คือ การอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร (Workshop) จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น.  

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายวรายุทธ ชินทะวัน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ นายพันกร แก้วเรือง นางสาวแพรววนิต กาญจนสำราญวงศ์ นักศึกษสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร นายภัทรพล เเสงไพโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ได้รับรางวัลชมเชยและเงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวดนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Innovation Contest 2022) ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งจากไซเดอร์มังคุด จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ ลานเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์นันทพร รุจิขจร และอาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน

คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมคุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง ลูกหม้อสวนดุสิต (สายสนับสนุน) สู่การเป็นคณบดีฯ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมกิจกรรมคุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง ลูกหม้อสวนดุสิต (สายสนับสนุน) สู่การเป็นคณบดีฯ โดยถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากบุคลากรสายสนับสนุน สู่ตำแหน่งคณบดีโรงเรียนการเรือน ภายในกิจกรรมมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนการเรือนและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ Poll Cafe อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมหารือ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมมอบคู่มือมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางด้านอาหารตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 10201 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง Dessert Decoration

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง Dessert Decoration โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง Fruit Tart และการทำช็อกโกแลต รูปใบไม้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในการทำเบเกอรี ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการทำ โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00-18.10 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง ว่าด้วยเรื่องของ “แกง”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง ว่าด้วยเรื่องของ “แกง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง แกงฮังเลพื้นเมือง หมูสามชั้น พะแนงสันคอหมูนุ่ม และแกงเขียวหวานหมูกับโรตีหนานุ่ม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการปรุงประกอบอาหาร โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 17.00-18.15 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

โรงเรียนการเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง และสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 10 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ผู้บริหารจากสถานประกอบการรวมจำนวน 16 แห่ง โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้แทนจากสถานประกอบการร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง รวมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนจากสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย และ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ผู้แทนจากสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย กล่าวถึงความสำคัญและคุณค่าของการจัดทำความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษาร่วมกัน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โรงเรียนการเรือนและสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตรอบด้าน รวมทั้งสนับสนุนการรับนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00-09.50 น. ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ […]

คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์เกษียณอายุราชการ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณ และมอบของที่ระลึก ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรมาลย์ บุญธรรม เนื่องจากท่านอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 3 4 5 6 7 81