โรงเรียนการเรือน

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(29)/2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 6(20)/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน เสนอต่ออธิการบดีฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การจัดทำหลักสูตรอบรมของโรงเรียนการเรือน โครงการความร่วมมือแบบสหกิจศึกษาและแบบอื่น ๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2565 การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนการเรือน (Alumni) การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ การบินไทย การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหาร เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการและขอทุนสนับสนุน รายงานผลการดำเนินงานและติดตามด้านการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุมคณะพยาบาล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ […]

อบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ ดีต่อกายและใจ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง วิวัฒนาการอาหารการกิน การบริโภคอาหารในยุคโควิด การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ แนะนำรายการอาหารแลกเปลี่ยน และแนะนำวิธีการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เมนูนาโช่กุ้ง การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรัง NCDs รวมทั้งการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร  

หจก. บี.ลั๊ค.กี้ เปิดรับสมัคร เชฟทำอาหาร

สถานที่ปฎิบัติงาน : หจก. บี.ลั๊ค.กี้ (สำนักงานใหญ่สาทร) ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ หรือตามตกลง คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 40 ปี มีความรู้และความสามารถในการประกอบอาหาร ขยัน มีความอดทนสูง และรักความสะอาด มีใจรักในการทำอาหาร วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี (สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ ได้ ลักษณะงาน จัดการดูแลงานด้านเอกสาร ตลอดทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร และกำหนดเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ควบคุมห้องทำอาหารให้ถูกสุขลักษณะอนามัยตามมาตรฐาน คิดค้นเมนูใหม่ๆ และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหารได้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 น. -17:00 น.) หจก.บี.ลั๊ค.กี้ ( สำนักงานใหญ่ – […]

รายการแข่งขัน CHADO BAKING AND DESSERT CREATION 2022

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดี นายคมสัน พวงประดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ———————— ได้รับรางวัล 3rd RUNNER-UP รายการแข่งขัน CHADO BAKING AND DESSERT CREATION 2022 ในหัวข้อโจทย์ การครีเอท เมนูเบเกอรี หรือเมนูขนมหวาน ด้วยผลิตภัณฑ์ของ CHADO จัดโดยบริษัท เอสเพลสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมการจัดดอกไม้ถวายพระ ในเทศกาลเข้าพรรษา

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดดอกไม้ถวายพระ ในเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการบูรณาการศาสตร์คหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 10407 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย

วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย (JOURNAL OF THAI FOOD CULTURE) ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ทางด้านอาหาร ในสาขาคหกรรมศาสตร์ การผลิตอาหารและการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ธุรกิจบริการอาหาร ศาสตร์การบริโภคอาหารและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดและยื่นต้นฉบับในรูปแบบ Online https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jfood

1 3 4 5 6 7 72