โรงเรียนการเรือน

การแข่งขันแบตคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (DSAT) มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ – นายสมพล วิบูลย์ศิริกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ – นางสาว นภาพร ฐิติกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ระดับโรงเรียน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ระดับโรงเรียน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัยคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนการเรือน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับการตรวจประกันในครั้งนี้  

โรงเรียนการเรือน มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการปฎิบัติการอาหารแปรรูป อาจารย์ธิติมา แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และ อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ/ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารและโภชนาการ ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 สิงหาคม 2563 (ภาพข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มสด.)

1 48 49 50 51 52 63