โรงเรียนการเรือน

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และมี รองคณบดีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยสาขาวิชาที่ดำเนินการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-13.30 น. ณ Hall 3 ชั้น […]

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 Digital Disruption ในมุมมองของ Google เรื่องนโยบายลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เกณฑ์สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน รายงานความก้าวหน้าข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อมูลผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 2 Quota ของโรงเรียนการเรือน และการจัดทำแผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2567) ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 51 52 53 54 55 82