โรงเรียนการเรือน

การสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบ Portfolio

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบ Portfolio ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และมี รองคณบดีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยสาขาวิชาที่ดำเนินการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตสุพรรณบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ […]

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการคำนวณและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน ในหัวข้อ “การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ในวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 52 53 54 55 56 82