โรงเรียนการเรือน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร รองคณบดี ประธานหลักสูตร ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง Hall 2 3 และ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร วันที่ 13 สิงหาคม 2563 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่ที่จัดการเรียนการสอนทั้งกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศไปพร้อม ๆ กัน ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ม.สวนดุสิต ร่วมสาธิตการร้อยมาลัย ถวายสดุดี ในงานมหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาร่วมสาธิตการร้อยมาลัย ถวายสดุดี ในงาน “มหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง” โดยนำดอกไม้ประเภทต่าง ๆ อาทิ ดอกทานตะวัน ดอกแพงพวย ดอกไฮเดรนเยีย มาผสมผสานในการร้อยมาลัย ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาดอกไม้โลก ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2563 ณ ลาน Crystal Court ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มสด. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

วันที่ 10 สิงหาคม 2563  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มสด. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมสาธิตการทำกระทงทองและช่อม่วง พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย ณ ห้องสาธิตและบรรยาย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ ในเรื่องนโยบายการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 SDU New Future Small but Smart รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 และชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งมอบรางวัลด้านการวิจัยแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการทำงานวิจัยรับใช้สังคม จำนวน 7 รางวัล รางวัลดีเด่นในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 4 รางวัล และรางวัลชมเชยในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 จำนวน 3 รางวัล ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Hall 2 […]

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รายงานการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ข้าราชการ) ทั้งนี้จัดประชุม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน  

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนการเรือน รายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education รายงานผลการจัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชาด้านอาหารตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ pre 12 เดือน) รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้จัดประชุม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา

โรงเรียนการเรือน มสด. เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือนเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.20 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) การพัฒนาหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) การพัฒนาหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรืองเป็นประธานการประชุม  โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 22 ก.ค. 63 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านโปรแกรม MS-Teams

1 53 54 55 56 57 67