โรงเรียนการเรือน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับใบประกาศนียบัตรจากการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

    เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กองอาคารและสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองนโยบายและแผน โครงการอาหารกลางวัน 1 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโพลสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานอาคารบริการวิทยาศาสตร์  ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางรวม 18 หน่วยงานได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ในประเภทกิจกรรมจัดการของเสีย และประเภทกิจกรรมป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับมอบ  โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  […]

คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ พร้อมทั้งตรวจสอบครุภัณฑ์และงานระบบเทคนิค

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ พร้อมทั้งตรวจสอบครุภัณฑ์และงานระบบเทคนิค เพื่อลดข้อผิดพลาดหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร และร่วมประกวดการทำอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร ในงานมหกรรมสินค้าสัตว์น้ำ ณ ต ลาดพอเพียง ด้านหลังปั๊ม ปตท.หลักเมือง (ตรงข้ามมังกรสวรรค์) โดยมีนักศึกษาของหลักสูตรเข้ารับรางวัลการประกวดอาหารดังนี้ สำรับอาหารไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวมาริษา วิไลโรจน์วรกุล นางสาวรัชนีกร ทัดเที่ยง และนางสาวธนิชตา บำรุงศรี รางวัลชมเชยอันดับ 1 คือ นายณัฐนันท์  แสนยากุล นายชิติพัทธิ์ เที่ยงสันเทียะ และนายสิทธิพงศ์ โกศากล และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกฤตบุญ ทองแท้ ในเมนูปลาสลิดแดดเดียวทอด ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00-20.00 น.   

คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ร่วมบรรยายพิเศษในงานเปิดโลกการศึกษา ไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมบรรยายพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานเปิดโลกการศึกษาไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในงานดังกล่าวมีการแนะนำหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 รวมทั้งจุดเด่น และอัตลักษณ์ของหลักสูตรในสังกัดโรงเรียนการเรือน ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ วันที่ 10 กันยายน 2563

1 55 56 57 58 59 72