โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือนร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่แตง

โรงเรียนการเรือนร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่แตง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนพร้อมรองคณบดี และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส ต่อด้วยพาชมห้อง Mock up อาคาร 32 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  

ประชาสัมพันธ์งานเบเกอรี่ แอนด์ สวีท เพสติวัล 2564

ประชาสัมพันธ์งานเบเกอรี่ แอนด์ สวีท เพสติวัล 2564 (Bakery & Sweets Festival 2021) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-24 มกราคม 2564 อินแพ็ค เมืองทองธานี งานที่รวบรวมองค์ความรู้ เทรนด์และเทคนิคใหม่ ๆ สำหรับผู้ที่สนใจในด้านการทำเบเกอรี่และขนมหวาน ภายในงานมีการสาธิต ให้คำปรึกษา เวิร์คช็อปการทำเบเกอรี่และขนมหวาน และเสวนาเทรนด์ขนม วัตถุดิบทางเลือก อื่น ๆ อีกมากมาย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรองขอให้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 2) การดูแลนักศึกษา ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยฝึกในสถานประกอบการโรงพยาบาล (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา หรือ คู่มือกำกับดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับอาจารย์หรือสถานประกอบการ) ปลูกฝังมารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) เน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม 7) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ online /onsite ทั้งอาจารย์และนักศึกษา เรื่องที่สอง เรื่องดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 1) การทำงานด้วยความรวดเร็ว […]

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรองขอให้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 2) การดูแลนักศึกษา ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา TCAS 64 ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา หรือ คู่มือดูแลและแนะนำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับอาจารย์หรือสถานประกอบการ) โดยเฉพาะมีนโยบายให้นักศึกษา รหัส 63 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) เน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม 7) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ […]

ประชุมหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัยวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น.

ประชุมหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัยวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรองขอให้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 2) การดูแลนักศึกษา ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทั้งในรายวิชาและสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) โดยเฉพาะมีนโยบายให้นักศึกษา รหัส 63 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) จัดทำงานวิจัยเน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม […]

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการการประกอบอาหารและการบริการ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.30 น.

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการการประกอบอาหารและการบริการ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องที่หนึ่งการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่หลายๆ หน้าที่ 2) การดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยมีนโยบายให้นักศึกษา รหัส 63 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร มารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) จัดทำงานวิจัยเน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม 7) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ […]

1 56 57 58 59 60 76