โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565

โรงเรียนการเรือน ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวแสดงความยินดี และมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้กับผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนการเรือน ที่ได้รับรางวัลการจัดอันดับ Google Scholar Profiles สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นผู้แทนคณะเข้ารับรางวัล ซึ่งพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการจัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการจัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย ซึ่งภายในกิจกรรมมีการอบรมและสาธิตการทำขนมชิฟฟ่อนหม้อแก้งเผือก การตัดหั่นแต่งวัตถุดิบ เพื่อออกแบบตกแต่งจานอาหาร และศิลปะการออกแบบลวดลายบนผ้าด้วยวิธีการเดินเส้น โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรในบรรยายและสาธิต ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว โดยจัดขึ้น ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม เวลา 09.00-16.00 น.

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพ SDU QA โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และมีอาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง เข้าร่วมการสังเกต ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้มี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคณะผู้บริหาร รวมถึงอาจารย์โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

วันนี้ วันพระ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ” การให้อภัย ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่การให้อภัยนั้น อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ “ – ท่านพุทธทาสภิกขุ –

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน

ประกาศโรงเรียนการเรือน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ โดยสรุปกำหนดการที่สำคัญ ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 65 รับสมัคร/เสนอชื่อ บุคคลากร โดยส่งรายชื่อตามแบบเสนอชื่อมาได้ที่สำนักงานฯ 2. วันที่ 8 สิงหาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 3. วันที่ 9 สิงหาคม 65 เวลา 9.00-10.30 ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการทุกท่านประชุม เพิ่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ออนไลน์ผ่าน MST ดาวโหลดเพื่ออ่านข้อมูล ลิงค์ด้านล่าง ๑. ประกาศ รกร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ กา  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ณัฐธิดา กิจเนตร อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง อาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ และอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปรับแนวคิดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำการแต่งกายและบุคลิกภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือน แนะนำแหล่งทุนการศึกษาและการลงทะเบียน ส่งเสริมนักศึกษาในเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อการตระหนักรู้ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตสไตล์คนสวนดุสิต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 350 คน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 20 อาคาร […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง สารพันเรื่องอาหารน่ารู้

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง สารพันเรื่องอาหารน่ารู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง ชาจากดอกไม้ เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร การทำขิงดอง และการอุ่นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อย การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านอาหาร รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการปรุง เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารสำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกานต์ วีระกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึก โล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564 ในวันงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

1 4 5 6 7 8 76