โรงเรียนการเรือน

ประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) การพัฒนาหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) การพัฒนาหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรืองเป็นประธานการประชุม  โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 22 ก.ค. 63 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านโปรแกรม MS-Teams

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือนได้สรุปองค์ความรู้สำคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ – ด้านวิชาการ (เรื่อง การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education) – ด้านวิจัย (เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบโจทย์ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (งบ ววน. ปี 2564)) – ด้านสายสนับสนุน (เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารด้านล่างค่ะ

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564

โดยมีผู้ทรงวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม – ชัยนาถ  รองศาสตรจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ สาขามนุษยวิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ executive chef โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ คุณธเนศ เรืองเดช ร้าน made my day studio (ร้านดอกไม้) คุณวราภรณ์ ชัยโตษะ petterner เสื้อผ้าสตรี บริษัท หงส์พิสุทธิ์ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

” เคล็ดลับเรียกคืนความสดใสให้กับชีวิต “

” เคล็ดลับเรียกคืนความสดใสให้กับชีวิต ” หลายคนใช้เวลาไปกับการทำงานหรือทำอะไรต่าง ๆ จนอาจจะลืมดูแลสุขภาพของตนเอง ทำให้สุขภาพของเราไม่ค่อยแจ่มใส ร่าเริง วันนี้เราจะต้องมาเรียกความสดใสกับมาในชีวิตเรากันเถอะค่ะ

#โรงเรียนการเรือน มสด จัดประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 4

#โรงเรียนการเรือน มสด ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 4 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการด้านวิชาการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีหัวข้อ เรื่อง การกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 63 64 65 66 67 76