โรงเรียนการเรือน

การประชุม หารือแนวทางการจัดทำโครงการ ผู้พิการทางการได้ยิน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม หารือแนวทางการจัดทำโครงการ ผู้พิการทางการได้ยิน ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) และบุคลากรในเครือข่ายบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สายงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Dusit Bistro (Co-Working Space) ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00-12:00 น.

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2565

มาแล้วน้อง ๆ 😍😍 เตรียมพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 ———————————————— ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคน 🎉🎉 แล้วพบกันในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 256๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยกัน ฉันท์พี่น้อง” พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์จากการทำงาน

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยกัน ฉันท์พี่น้อง” พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์จากการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณพิษณุ พรจันทร์ท้าว รุ่นพี่ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน CHEF ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตร อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ขอขอบคุณ สวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ ให้การสนับสนุนอาหารว่าง เครื่องดื่ม รวมถึงอำนวยความสะดวกการจัดสถานที่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง DUSIT BISTRO CO-WORKING ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 […]

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 2

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนการเรือน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยมีวาระที่สำคัญคือ การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตรวจประเมิินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโรงเรียน ซึ่งจัดประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  

1 5 6 7 8 9 76