โรงเรียนการเรือน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2563 โดยมีวาระที่สำคัญ 1) สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2563 2) รายงานความคืบน้าการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 3) โครงการเปิดโลกการศึกษาและโครงการเตรียมความรู้สู่รั่วมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและความร่วมมือกับโรงเรียนการเรือน 4) ระบบ Room Booking สำหรับจองห้อง SDU Online learning เพื่อใช้ในการสอนออนไลน์และการประชุม 5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 6) ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาไทยใน ตามระบบ SDU Q-A ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยจัดประชุมในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่แตง

โรงเรียนการเรือนร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่แตง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนพร้อมรองคณบดี และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส ต่อด้วยพาชมห้อง Mock up อาคาร 32 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  

ประชาสัมพันธ์งานเบเกอรี่ แอนด์ สวีท เพสติวัล 2564

ประชาสัมพันธ์งานเบเกอรี่ แอนด์ สวีท เพสติวัล 2564 (Bakery & Sweets Festival 2021) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-24 มกราคม 2564 อินแพ็ค เมืองทองธานี งานที่รวบรวมองค์ความรู้ เทรนด์และเทคนิคใหม่ ๆ สำหรับผู้ที่สนใจในด้านการทำเบเกอรี่และขนมหวาน ภายในงานมีการสาธิต ให้คำปรึกษา เวิร์คช็อปการทำเบเกอรี่และขนมหวาน และเสวนาเทรนด์ขนม วัตถุดิบทางเลือก อื่น ๆ อีกมากมาย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรองขอให้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 2) การดูแลนักศึกษา ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยฝึกในสถานประกอบการโรงพยาบาล (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา หรือ คู่มือกำกับดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับอาจารย์หรือสถานประกอบการ) ปลูกฝังมารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) เน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม 7) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ online /onsite ทั้งอาจารย์และนักศึกษา เรื่องที่สอง เรื่องดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 1) การทำงานด้วยความรวดเร็ว […]

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรองขอให้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 2) การดูแลนักศึกษา ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา TCAS 64 ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา หรือ คู่มือดูแลและแนะนำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับอาจารย์หรือสถานประกอบการ) โดยเฉพาะมีนโยบายให้นักศึกษา รหัส 63 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) เน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม 7) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ […]

1 70 71 72 73 74 90