โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการอบรมบรรยายในหัวข้อ “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ”

โรงเรียนการเรือนได้ร่วมมือกับบริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ   “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ”  โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Juan Pablo Silva (Executive Chef จาก The Ritz Carlton Dallas, USA) เป็นวิทยากรผู้บรรยายความรู้ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบและการบริการ โรงเรียนการเรือน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย” และเตรียมความพร้อมหลักสูตรรองรับการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก แก่คณะกรรมการดำเนินงานฯ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มสด.

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มสด. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่จะเปิดรับในการปีการศึกษา 2563 การออกบูธในครั้งนี้ได้แนะนำสาขาวิชาต่างๆที่น้องๆ สนใจศึกษาต่อ รวมทั้งมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มาร่วมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมอาหารระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแจกคุกกี้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ประจำ   ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Sievert Larsson ประธานมูลนิธิ และคณะจากมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 80 ทุน สำหรับทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา”เป็นทุนการศึกษาทางด้านศิลปะการครัว Culinary Arts เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเอมอร ปทุมมา ผู้มีความชำนาญใน        การประกอบและจัดตกแต่งอาหารไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

กิจกรรมงานทำบุญขึ้นปีใหม่สดใส ศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมใจเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563

โรงเรียนการเรือนร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์  ร่วมจัดงานกิจกรรมทำบุญศูนย์วิทยาศาสตร์  Farm Fresh Fun New Year 2020 “ปีใหม่สดใส ศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.19 น. – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันสักการะศาลพระพรหม วิทยภูมิ ศาลตา-ยาย และได้ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งในงานยังมีการมอบรางวัลการประกวด 5 ส Green Office ศูนย์วิทยาศาสตร์ และการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมสุขภาพความเป็นสุภาพชน คนดีสวนดุสิต […]

การสาธิตการประกอบอาหารออสเตรเลีย โดยเชฟจากสถาบัน Tafe Queensland

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตการประกอบอาหารออสเตรเลีย โดยได้รับเกียรติจาก Chef Jane Zoller และ Culinary Student Jessica Bingham จากสถาบัน Tafe Queensland ในเมนู Carpaccio of Kangaroo Rump , Arancini with Bush Tomato Chulney , Crousiade with Salad Nicoise , Microwave Honey Sponge, Goal’s Cheese Ice Cream, Macadamia Crumb and Rum Syrup ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป และสักการะหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมรับฟังสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1-2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 11/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 11/2563 โดยมีวาระเรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดการทำบุญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการสานฝันปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือนจัดโครงการสานฝัน ปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ***โดยมอบอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า เสื้อกันหนาว ***จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและสันทนาการ ***เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ได้แก่ กะเพราไก่ ต้มจืดฟักไก่ กล้วยไข่ ขนมปัง น้ำกระเจี๊ยบ ***มอบทุนอาหารกลางวัน การจัดโครงการดังกล่าวยังช่วยพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามหลัก 3R8C และความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และยังเป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารในวัยต่างๆ

แข่งขัน Thailand Herbs Classic Bartender

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Bartender ได้แก่ นายวรวุธ อภิบาลศรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และนางสาวชนากานต์ สีช้าง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการแข่งขัน Thailand Herbs Classic Bartender ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8 ธันวาคม 2562 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ธนิกานต์ นับวันดีและนางสาวเจนจิตรา ภูผิวฟ้า

1 70 71 72 73 74 76