โรงเรียนการเรือน

อบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง งานผ้าและศิลปะประดิษฐ์ไทย

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง งานผ้าและศิลปะประดิษฐ์ไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง การเย็บผ้าติดขอบโต๊ะ (Skirt) ลวดลายผีเสื้อ และการจัดดอกไม้แบบไทยประณีตศิลป์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อบรมได้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านศิลปะประดิษฐ์ ทั้งด้านงานผ้า และงานจัดดอกไม้ โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-18.20 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

คณบดีโรงเรียนการเรือน ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ต้อนรับ ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่เข้าเยี่ยมโรงเรียนการเรือน เพื่อพูดคุยหารืองานด้านวิชาการ การใช้ห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน และรวมถึงมาตรการการดูแลนักศึกษาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนการเรือน และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ซึ่งจัดประชุมขึ้น ณ ห้อง ICS31 ชั้น 3 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ พิจารณาการสรรหากรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม Battle Cover Dance

🎉โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ🎉   นางสาวธนภรณ์ สัจจะวิสัย นางสาวปาณิดา ประสานศิลป์ นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย   ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม Battle Cover Dance ภายใต้กิจกรรม Dance at Home โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ในระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2565  

1 6 7 8 9 10 81