News Update

โรงเรียนการเรือน จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โดยมีประธานหลักสูตรและคณาจารย์จากทุกหลักสูตร ทั้งที่จัดการเรียนที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาตรัง และลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และขอขอบคุณคณบดีโรงเรียนการเรือน ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เยี่ยมชมบรรยากาศการสัมภาษณ์ มีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

ประชุมบุคลากร สายสนับสนุน สำนักงานโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2565

โรงเรียนการเรือน จัดประชุม บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานภายในสำนักงานโรงเรียนการเรือน ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุม คณะกรรมการโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1 /2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2564 การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ความร่วมมือทางด้านวิชาการ รายงานการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 รายงานความคืบหน้าโครงการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปันสุขสู่นักศึกษาโรงเรียนการเรือน รายงานจำนวนนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน และรายงานการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา รหัส 61 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “ชาร์ตพลังบวก ปรับแนวคิด ฝ่าวิกฤติการฝึกงาน”

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ชาร์ตพลังบวก ปรับแนวคิด ฝ่าวิกฤติการฝึกงาน” กิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่าน Microsoft Teams โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 226 คน

สวัสดีและอวยพรปีใหม่ ส่งต่อความสุขต้อนรับปีใหม่ ครอบครัวโรงเรียนการเรือน ครอบครัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวัสดีและอวยพรปีใหม่ ส่งต่อความสุขต้อนรับปีใหม่ ครอบครัวโรงเรียนการเรือน ครอบครัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต                  

กิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3 19