News Update

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 4/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(14)/2564 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาบุคลากร และรายงานความก้าวหน้าการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนการเรือนได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ทั้งนี้โรงเรียนการเรือนได้พาคณะครู และนักเรียนเข้าชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านอาหาร พร้อมทั้งได้แนะนำการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

โรงเรียนการเรือน สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด ร้อย ผูก

คณาจารย์ โรงเรียนการเรือน ร่วมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด ร้อย ผูก โดยได้รับเกียรติจากห้างหุ้นส่วนจำกัด สปาร์กิ้งเฮด โปรดักชั่น ที่ได้รับมอบหมายจากโทรทัศน์รัฐสภา ให้เป็นผู้ผลิตรายการ “คิดถึงสเน่ห์ไทย” รายการสารคดีสั้น 3 นาที นำเสนอเรื่องราวความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาไทย เพื่อเผยแพร่และสืบสานให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก สำหรับโรงเรียนการเรือน ได้นำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เมฆวิลัย สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ เมนู“ขนมสอดไส้” อาจารย์จารุณี วิเทศ สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการรัด เมนู“ต้มจืดลูกรอก” อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการมัด เมนู “ข้าวต้มผัด/ข้าวต้มมัด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการร้อย เมนู “ทอดมัน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการผูก เมนู “ถุงทอง” เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ล้านนาอารีย์บรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน […]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อวางแผนการทำงาน จัดทำโครงร่างกรอบการจัดทำฐานข้อมูลตามอัตลักษณ์ด้านอาหาร ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญสำนักงานโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญสำนักงานโรงเรียนการเรือน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งจากโรงเรียนการเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และศูนย์สิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณบดีโรงเรียนการเรือน ส่งมอบชุดมีดให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้ส่งมอบชุดมีดให้กับนักศึกษารหัส 62 พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อติดตามการดำเนินงาน วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ ในเรื่องนโยบายโรงเรียนการเรือน “อยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน” การจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 19 หลักสูตร โครงการ “ปันความสุขสู่นักศึกษา” การจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 โครงการสหกิจศึกษา และพิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 สายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Online Learning Room 03 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรูปแบบออนไลน์

สัมภาษณ์กับนิตยสาร Gourmet&Cuisine

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน/ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Gourmet&Cuisine โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ในการให้สัมภาษณ์ ดังนี้ ภารกิจสำคัญ หัวใจของการเรียนการสอนของโรงเรียนการเรือน/ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน) ของโรงเรียนฯ คือใคร (ผู้ต้องการเป็นเชฟ,เจ้าของธุรกิจ หรืออื่น ๆ ) มุมมองใหม่ ๆ ของโรงเรียนฯ และเป้าหมายในปี 2564 หลักสูตรยอดนิยมและหลักสูตรพิเศษที่อยากแนะนำ พร้อมทั้งให้มุมมองแนวโน้มในเรื่อง Food Trend รวมให้ข้อคิดในการทำงาน ณ ห้อง Online Learning 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และมี รองคณบดีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยสาขาวิชาที่ดำเนินการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-13.30 น. ณ Hall 3 ชั้น […]

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 Digital Disruption ในมุมมองของ Google เรื่องนโยบายลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เกณฑ์สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน รายงานความก้าวหน้าข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อมูลผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 2 Quota ของโรงเรียนการเรือน และการจัดทำแผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2567) ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3 12