News Update

คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรสาธิตการประกอบอาหาร และมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีให้กับผู้ที่จบหลักสูตร อบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรและสาธิตการประกอบอาหารยุโรป ในหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS ในเมนู Pepper Steak with Rosti Potatoes และมอบ เกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้ที่จบหลักสูตร โดยมี บุคลากรโรงเรียนการเรือน และบุคลากรด้านอาหารของสำนักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการ อาหารยุโรป ดังกล่าว ซึ่งจัดอบรมโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “ศิลปะงานประดิษฐ์ใบตองสด”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “ศิลปะงานประดิษฐ์ใบตองสด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะประดิษฐ์ใบตองสด ได้แก่ กระเช้าใบตองกลีบการเวก แจกันใบตองกลีบการเวก ถาดใบตองกลีบบานชื่น และจานใบตองกลีบเล็บครุฑ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านศิลปะประดิษฐ์ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียม และเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพสำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรและสาธิตการประกอบอาหาร ในหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรและสาธิตการประกอบอาหารยุโรป ในหลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่น 95 PLUS ในเมนู Lasagna French Onion Soup,Crepe Suzette และ Pasta Dough โดยมี บุคลากรโรงเรียนการเรือน และบุคลากรด้านอาหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการอาหารยุโรป ดังกล่าว ซึ่งจัดอบรมโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องบรรยายและสาธิต อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

โรงเรียนการเรือน จัดหลักสูตรอบรม โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวานไทยและเทศ”

โรงเรียนการเรือน จัดหลักสูตรอบรม โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ขนมหวานไทยและเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน การประกอบอาหาร ในเมนูขนมทราย สังขยาฟักทองญี่ปุ่น คุกกี้กาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และแพนเค้กดอกไม้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพ ด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี วาระเรื่อง การดำเนินงานจัดกิจกรรม ClubHouse ของโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ในวาระแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการอาหาร ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง การคล้องบัตรประจำตัวบุคลากร เพื่อแสดงตน ในขณะที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์โครงการ The Next Gen of Food Tech สำหรับวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มอบอาจารย์ ดร.วีระ พุ่มเกิด ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นประธานการประชุม พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนการเรือน เพื่อเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ในวาระ แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติการอาหาร ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพให้กับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง การคล้องบัตรประจำตัวบุคลากร เพื่อแสดงตน ในขณะที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์โครงการ The Next Gen of Food Tech สำหรับวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มอบอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม พิจารณา คัดเลือกผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน สังกัดโรงเรียนการเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยมีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการสังกัดโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานกับประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจสอบให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ที่รับผิดชอบดำเนินการผลิตอาหารสำหรับนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ติดตามการจัดทำห้องปฏิบัติการด้านอาหาร (กรณีงานเพิ่มเติม) และสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างโรงงานผลิตเนยแข็งและเนย ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์สมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ภาสกร ภาคอัด ลงนามเป็นพยาน และได้รับเกียรติจาก คุณไพศาล คงสถิตสถาพร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแนะแนวการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเชื่อมโยงต่อยอดการศึกษาจากมัธยมสู่ระดับอุดมศึกษา ภายหลังจากการลงนามฯ มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาหารและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในรายวิชาอาหารยุโรป รวมถึงได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ นักการอาหาร (การอาหาร) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดบริการอาหารมื้อกลางวันในรูปแบบ Chef’s Table ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากทั้ง 2 สถาบันการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 […]

คณบดีโรงเรียนการเรือน เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ที่ปฏิบััติหน้าที่จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับบุคลากรของครัวสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรโรงเรียนการเรือน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรของครัวสวนดุสิต ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – 7 มีนาคม 2566 ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  

1 2 3 40