News Update

คณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ รายละเอียดจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(19)/2564 เรื่องการพิจารณาอนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทย และอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน รายละเอียดจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4(55)/2564 คณะครุศาสตร์ ขอให้โรงเรียนการเรือนเปิดวิชาเลือกรายวิชาแกะสลัก การตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลัง (สายสอน/สายสนับสนุน) กำหนดแนวทางการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 การแต่งกายและมารยาทของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา รหัส 64 ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สรุปโครงการปันสุขสู่นักศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ได้แก่ ม.นวมินทราธิราช ม.เชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แผนรับนักศึกษา TCAS65 การจัดทำข้อมูลหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ และการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน 1/2564 การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ มคอ. 3

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ มคอ. 3 ในรายวิชาปรุงความสุข โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานใน การประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น.

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2564

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ รวมถึงแนะนำข้อมูลที่สำคัญให้กับนักศึกษา เช่น แนะนำการจัดการเรียนการสอน โดย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำกิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดย อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย ความสำคัญของบัตรนักศึกษา สวัสดิการและสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ แนะนำทุนการศึกษา โดย อาจารย์ปิยวรรณ อยู่ดี กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง สร้างแรงบันดาลใจดีดี โดย นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (ศิษย์เก่า) และการบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวและปรับใจระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยุคโควิด 19 เพื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างสนุกและมีความสุข” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

            โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์คุณภาพ SDU QA โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นประธานกรรมการ และมี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ การตรวจประเมินในครั้งนี้มี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

1 2 3 14