News Update

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านทักษะการคำนวณและการใช้โปรแกรมพื้นฐาน ในหัวข้อ “การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Microsoft Forms” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ในวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องแนวทางการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ รายงานการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 12/2563

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 12/2563 โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota การพิจารณาตรวจสอบและสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรุงอาหารคลีน ด้วยตนเอง

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย และบริษัท เจ.ที.ที จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรุงอาหารคลีนด้วยตนเองให้กับผู้พิการทางสายตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมสามารถปรุงอาหารด้วยตนเองได้ มีสุขภาพที่ดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายจากการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดโครงการ และ อ.จารุณี วิเทศ อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 10102 อาคาร 10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563    

Open Kitchen by Culino

  โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Open Kitchen by Culino” มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพื่อการตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตามด้วยกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในโรงเรียนการเรือน ที่เปิดรับสมัครในรอบ TCAS64โดย ผศ. ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจกรรมแนวทางการจัดทำ Portfolio โดยอาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และการบรรยายในหัวข้อ “โอกาสในอาชีพเชฟ” โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร รวมทั้งฝึกปฏิบัติอาหารเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รู้และฝึกปฏิบัติ เห็นภาพการเรียนการสอนจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้ -ฝึกปฏิบัติ ครัวไทยกับเมนู ช่อม่วง ช่อมะลิ โดยผศ.ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ กับผศ.ราตรี เมฆวิลัย และอาจารย์ณัจยา เมฆราวี -ฝึกปฏิบัติ ครัวยุโรปกับเมนู พิซซ่า โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล […]

อบรมหัวข้อ Mixology Bartending Service Course

โรงเรียนการเรือน และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมในหัวข้อ Mixology Bartending Service Course ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรดังนี้-กิจกรรมเสวนาเทรนด์ของเครื่องดื่มในปัจจุบัน โดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล และอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล อาจารย์สาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรร่วมเสวนา-กิจกรรมสาธิตเทคนิคการชงกาแฟ แบบ Pour Over Coffee หรือ Drip Coffee โดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล และอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล อาจารย์สาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิทยากร-กิจกรรมสาธิตการทำ Mocktail and Cocktail โดยอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน […]

ทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา

อ.ธิติมา แก้วมณี ประธานกรรมการคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมาของมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) จำนวน 20 ทุน พร้อมคณะกรรมการฯ จากหลักสูตรเข้าร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ที่มีความประพฤติดี เรียนดี ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จำนวน 26 คน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม Online learning room 04 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมสำนักงานบุคลากรโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประชุมบุคลากรสำนักงานโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-14.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

โครงการเตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารให้กับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและรุ่นน้อง (รหัส 63-61)

ประชุมหารือการจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

Mr.Sievert Larsson ประธานมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) พร้อมคุณชนิกา เหมะพรรณ์ รองประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมหารือกับโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคณาจารย์จากหลักสูตรในสังกัดเข้าร่วม หัวข้อที่หารือในครั้งนี้คือ การจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถติดตามสถานะของนักศึกษาที่ได้รับทุน รวมทั้งเก็บข้อมูลประวัติผลการเรียน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา การพูดคุยในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Online learning room 04 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3 11