News Update

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย พิธีประกอบด้วยพร้อมทั้งได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 ตุลาคม 2564

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ศ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ การดำเนินการกรณี ประธานหลักสูตรและโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในส่วนของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในส่วนของโรงเรียนการเรือน (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid–19) การแสดงถึงความเป็นสวนดุสิตของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน แนวทางการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาตามระบบ TCAS65 และการรับสมัครและการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(20)/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(11)/2564 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5(62)/2564 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 การปรับโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักสูตรโรงเรียนการเรือน การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) การแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณบดีโรงเรียนการเรือน การดำเนินการรับสมัครนักศึกษา TCAS 65 ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง การจัดทำพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 และกำหนดส่งโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมจัดรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการไหว้ครูวิถีใหม่

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการไหว้ครูวิถีใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณแสดงถึงความเคารพ ระลึกถึงบุญคุณของบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือพจนานุกรมไทย จากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวบทไหว้ครู กล่าวเทิดทูลพระคุณครู ร้องเพลงพระคุณที่สาม การกล่าวคำปฏิญาณตน และประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทให้กับนักศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบประกาศนีบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ที่มีผลงานสร้างชื่อเสียง มีผลงานเรียนดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม และเป็นผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดผลงาน “พานไหว้ครู” สไตล์นิว นอร์มอล โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครูประเภทสวยงาม และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564      

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำราญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย นางวราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดี รศ.ดร.บุญทิวา สู่วิทย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผศ.ดร.เบญญาภา มุกสิริทิพานัน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการรายวิชาระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ กับ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และความร่วมมือในการดำเนินการรายวิชาการปรุงความสุขของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมทั้งเรื่องการลงทะเบียนข้ามสถาบัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ อาคารการุณยสภา ห้องประชุม 403 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กิจกรรมบรรยายออนไลน์หัวข้อ “Change Mindset To Entrepreneurs”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ เพื่อพัฒนาด้านประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษา การบรรยายในหัวข้อ “Change Mindset To Entrepreneurs” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพชร จิราธิวัฒน์ คุณสุทธิพจน์ เสริญสุขสกุล และคุณสรวิศ แสงวณิช วิสาหกิจเพื่อสังคม ORA Social Entreprise การบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาที่สอน โดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการ การสอนให้มีรายละเอียดพื้นฐานความเป็นมาประเภท ชื่อเรียก ส่วนผสม วิธีการทำ วิธีการรับประทาน จนเกิดวัฒนธรรมอาหารเป็นต้น การจัดประชุมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 1119 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ) ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน(วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณารายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียนการเรือน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย ข้าราชการบำนาญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน ฝ่ายกลยุทธ์ ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และคุณอมร อำไพรุ่งเรือง รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ซีพี อินเตอร์ เทรด จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร การประชุมดังกล่าวข้างต้นจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) โรงเรียนเสนาประสิทธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่มกิจกรรมแนะแนวให้กับโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา13.00 – 14.00 น. โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในวันที่ 24 กันยายน 2564 แนะแนวโดย ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่มกิจกรรมแนะแนวให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา11.20 – 11.50 น. โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในวันที่ 21 กันยายน 2564 แนะแนวโดย ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง

1 12 13 14 15 16 28