News Update

งานต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา โรงเรียนการเรือน ได้จัดแสดงผลงานและกิจกรรมให้ผู้เข้าประกวดได้ workshop ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา และนักศึกษาพิการเรียนร่วม อาทิการแกะสลักสบู่ การร้อยดอกมะลิ การผสมเครื่องดื่มม็อกเทล การทำซูชิ โรลมากิ และไฮไลท์สำคัญ คือการเยี่ยมชมร้านขนม “โฮมเบเกอรี่” สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพิการเรียนร่วม

คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประชุมติดตามการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน ตรวจสอบ ควบคุมการจัดการห้องปฏิบัติการอาหารให้เป็นปัจจุบันและเป็นมาตรฐาน วันที่ 20-22 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับใบประกาศนียบัตรจากการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

    เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กองอาคารและสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองนโยบายและแผน โครงการอาหารกลางวัน 1 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโพลสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานอาคารบริการวิทยาศาสตร์  ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางรวม 18 หน่วยงานได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ในประเภทกิจกรรมจัดการของเสีย และประเภทกิจกรรมป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับมอบ  โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  […]

คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ พร้อมทั้งตรวจสอบครุภัณฑ์และงานระบบเทคนิค

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ พร้อมทั้งตรวจสอบครุภัณฑ์และงานระบบเทคนิค เพื่อลดข้อผิดพลาดหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร และร่วมประกวดการทำอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร ในงานมหกรรมสินค้าสัตว์น้ำ ณ ต ลาดพอเพียง ด้านหลังปั๊ม ปตท.หลักเมือง (ตรงข้ามมังกรสวรรค์) โดยมีนักศึกษาของหลักสูตรเข้ารับรางวัลการประกวดอาหารดังนี้ สำรับอาหารไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวมาริษา วิไลโรจน์วรกุล นางสาวรัชนีกร ทัดเที่ยง และนางสาวธนิชตา บำรุงศรี รางวัลชมเชยอันดับ 1 คือ นายณัฐนันท์  แสนยากุล นายชิติพัทธิ์ เที่ยงสันเทียะ และนายสิทธิพงศ์ โกศากล และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกฤตบุญ ทองแท้ ในเมนูปลาสลิดแดดเดียวทอด ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00-20.00 น.   

คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ร่วมบรรยายพิเศษในงานเปิดโลกการศึกษา ไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมบรรยายพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานเปิดโลกการศึกษาไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในงานดังกล่าวมีการแนะนำหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 รวมทั้งจุดเด่น และอัตลักษณ์ของหลักสูตรในสังกัดโรงเรียนการเรือน ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ วันที่ 10 กันยายน 2563

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ระดับโรงเรียน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ระดับโรงเรียน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัยคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนการเรือน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับการตรวจประกันในครั้งนี้  

โรงเรียนการเรือน มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการปฎิบัติการอาหารแปรรูป อาจารย์ธิติมา แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และ อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ/ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารและโภชนาการ ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 สิงหาคม 2563 (ภาพข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มสด.)

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มสด.

รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 1119 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร รองคณบดี ประธานหลักสูตร ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง Hall 2 3 และ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร วันที่ 13 สิงหาคม 2563 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่ที่จัดการเรียนการสอนทั้งกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศไปพร้อม ๆ กัน ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

1 16 17 18 19 20 24